Thành Hoàng Đế triều Tây Sơn - TAY SON EMPEROR CITADEL

Thành Hoàng Đế (8).jpg

Thành Hoàng Đế là kinh đô của triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam từ năm 1776 tới năm 1793

Năm 1776, sau khi đánh bại chúa Nguyễn, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế nhà Tây Sơn và cho xây dựng kinh đô tại vị trí cũ của thành Đồ Bàn vương quốc Chăm Pa, đây là nơi của Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc ở nên gọi là thành Hoàng Đế.

Lối vào, Tòa lầu bát giác nhỏ, nơi đặt bàn thờ Võ Tánh - The entrance is a small octagonal building where Vo Tanh alter is placed

Khi xây dựng trên nền cũ của kinh đô Đồ Bàn xưa, qua hơn 300 năm bỏ hoang nên các dấu tích còn lại của thành Đồ Bàn không còn nhiều, chỉ còn sót lại đôi sư tử đá của các vua Chăm Pa mà Nguyễn Nhạc tiếp tục sử dụng trang điểm cho tử cấm thành của mình.

Sư tử đá trấn giữ toà thành bên trái - The stone lion gaurds fortress on the left

Từ năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế đặt kinh đô tại Phú Xuân, kinh đô Hoàng Đế chỉ còn trên danh nghĩa. Năm 1793, vua Cảnh Thịnh tiến chiếm thành Hoàng Đế. Năm 1801 thành Hoàng Đế đã thuộc về Nguyễn Ánh do tướng Võ Tánh đóng quân sau khi chiếm được thành từ quân Tây Sơn.

Mộ Tướng Võ Tánh - Tomb of Vo Tanh General

Sau khi chiếm được thành Hoàng Đế, Nguyễn Ánh đã đổi tên là thành Bình Định. Tới năm 1814 ông cho chuyển thủ phủ từ thành Hoàng Đế về vị trí là thành Bình Định sau này, nằm cách thành hoàng đế khoảng 5 km về hướng đông nam làm thủ phủ trị sự của vùng Quy Nhơn-Bình Định.

Thành Hoàng Đế nằm trên nền cũ của kinh đô Đồ Bàn của Chăm Pa xưa, ngày nay thuộc địa phận xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, Bình Định. Nằm cách thành phố Quy Nhơn hiện nay khoảng 20 km theo hướng tây bắc, thành nằm trên một vùng gò đồi so với xung quanh là đồng bằng.

Chính điện trong Thành Hoàng đế, Tháp Cánh Tiên phía trước - Central chamber of Emperor Citadel, Canh Tien Tower is ahead

Về cấu trúc thành Hoàng Đế do Nguyễn Nhạc xây dựng gồm có 3 lớp: vòng ngoài là thành ngoại có chu vi khoảng 7 km, tiếp đó là vòng trong gọi là thành nội có chu vi khoảng 1,6 km và trong cùng là tử cấm thành có chu vi khoảng 700m, tường thành cao khoảng 3m.

Sau khi chiếm được thành Hoàng Đế, 12 năm sau do việc chuyển thủ phủ về thành Bình Định, vua Gia Long đã cho phá phần lớn, lấy vật liệu về xây dựng tại thành mới. Ngày nay chỉ còn lại một số di tích của tử cấm thành gồm có: cổng chính, chính điện, hồ bán nguyệt,…

 Địa chỉ: Xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Nguồn: https://vi.wikipedia.org/…/Th%C3%A0nh_Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%…
 Photo: Robehieu Robe
 Dịch: Cuong Nguyenphuc

---------------------------------

EMPEROR CITADEL IS THE CAPITAL OF TAY SON DYNASTY IN VIETNAM HISTORY DURING THE PERIOD 1776-1793

After having defeated Nguyen King in 1776, Nguyen Nhac acceded to the emperor throne and based the capital at old location of Do Ban Citadel - Champa Kingdom. It is also where Nguyen Nhac Emperor lived, so it was called Emperor Citadel.

When constructing in the old basement of Do Ban Citadel, the vestige of Do Ban Citadel had been rather rare since it was abandoned over 300 years, only a couple of stone lions of Champa kings, which Nguyen Nhac kept using to decorate Forbidden city,remains now.

Sư tử đá trấn giữ toà thành bên phải - The stone lion guards fortress on the right

Lối vào Mộ Tướng Võ Tánh - Extrance to Tomb of Vo Tanh General 

Since 1788, Nguyen Hue acceded to the throne and the capital was based in Phu Xuan, Emperor Citadel was in nominal terms. In 1793, Canh Thinh King occupied Emperor Citadel. In 1801, Emperor citadel belonged to Nguyen Anh, and General Vo Tanh stationed there after having conquered the citadel from Tay Son troops. After gaining Emperor citadel, Nguyen Anh renamed it Binh Dinh citadel. In 1814, he relocated provincial capital from Emperor citadel to Binh Dinh citadel now, about 5 km away from Emperor citadel in southeast. This area was used as a capital of controlling Quy Nhon-Binh Dinh since then.

Phía sau Tòa lầu bát giác nhỏ, nơi đặt bàn thờ Võ Tánh - Behind small octogonal building is Vo Tanh alter

Emperor Citadel was stationed in the old basement of Do Ban Capital, what is now Nhon Hau Commune, An Nhon town, Binh Dinh province. The citadel is situated about 20 km, northwest from Quy Nhon city. It lies on the hill surrounded by lowlands.

Cổng chính Tử cấm thành, thành Hoàng Đế - The main gate of Forbidden city, Emperor Citaldel

In terms of structure, Emperor citadel built by Nguyen Nhac consists of three layers. The outer layer is external citadel with perimeter of 7 km,the inside layer called internal citadel with perimeter of 1.6 km, and inner part is Forbidden city with the circuit of 700 meters. The citadel wall is about 3 meters high. After having conquered Emperor citadel, twelve years later, Gia Long Emperor moved the capital to Binh Dinh Citadel and destructed the major parts, brought the materials back to build for new citadel. Today, there are only some relics of Forbidden city including main gate, central chamber, semicircle lake...

 Address: Nhon Hau Commune, An Nhon town, Binh Dinh province.Địa chỉ: Xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Source https://vi.wikipedia.org/…/Th%C3%A0nh_Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%…
 Photo: Robehieu Robe
 Translate: Cuong Nguyenphuc

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps